Bliv medlem

Medlemskab:

Alle bor­ge­re, for­trins­vis med til­knyt­ning til Halsnæs Kommune, kan opta­ges som medlemmer.

Alle for­e­nin­gens med­lem­mer beta­ler et årligt for­e­nings­kon­tin­gent, der fast­sæt­tes af generalforsamlingen.

Andelshavere

Medlemmer kan teg­ne ande­le og der­med som andels­ha­ve­re afta­ge kød. Andelshavere bidra­ger ud over for­e­nings­kon­tin­gen­tet med og hæf­ter for et beløb sva­ren­de til udgif­ter­ne pr. andel, de har teg­net sig for.

En andel sva­rer til 1/8 dyr. Ved slagt­ning af dyre­ne for­de­les kødet, så vidt som det er muligt, kva­li­tets­mæs­sigt lige­ligt mel­lem andels­ha­ver­ne. Andelen inde­hol­der gode røde ste­ge og bøf­fer, hak­ke­kød, sim­re­kød og nog­le kilo ben til fond.

Som andels­ha­ver er man for­plig­tet til at del­ta­ge i til­syn, 1/2 time ca en gang om måne­den. Medlemmer uden andel er ikke for­plig­tet, men meget vel­kom­ne til at del­ta­ge i tilsynet.