Vedtægter for Kappelhøj Kogræsserlaug

§ 1. Foreningens navn  Foreningens navn er Kappelhøj Kogræsserlaug. Foreningens hjem­sted er Halsnæs Kommune og vær­ne­ting er Retten i Hillerød. § 2. Foreningens for­mål  Foreningens for­mål er: at dri­ve natur­ple­je ved afgræs­ning på egne­de are­a­ler i Halsnæs Kommune at pro­du­ce­re kal­ve-/ok­­se-/lam­­me­­kød på et dyre­e­tisk og så vidt muligt øko­lo­gisk for­svar­ligt grund­lag – til for­de­ling mel­lem de […]

Bliv medlem

Medlemskab: Alle bor­ge­re, for­trins­vis med til­knyt­ning til Halsnæs Kommune, kan opta­ges som med­lem­mer. Alle for­e­nin­gens med­lem­mer beta­ler et årligt for­e­nings­kon­tin­gent, der fast­sæt­tes af gene­ral­for­sam­lin­gen. Andelshavere Medlemmer kan teg­ne ande­le og der­med som andels­ha­ve­re afta­ge kød. Andelshavere bidra­ger ud over for­e­nings­kon­tin­gen­tet med og hæf­ter for et beløb sva­ren­de til udgif­ter­ne pr. andel, de har teg­net sig for. […]
Priser
  • Medlemsskab 2021: 200,-
    Andel 1/8 kvie: 1.850,- plus/minus (omkring 25 kg. slagtet vægt á kr. 77,50 m. forbehold for prisstigning) 

    Ved tegning af andel betales et depositum kr. 1.000,-


Dyrene

Dyrene er af racen Galloway, som er vel­eg­ne­de til natur­ple­je. De er nøj­som­me og mun­tre dyr og bli­ver ikke gene­ret af men­ne­sker, som fær­des i fol­de­ne. Men husk, at omgås dem med lidt for­sig­tig­hed. Hold lidt afstand og sørg for at de har mulig­hed for at slip­pe væk fra jer. Dyrene må ikke fodres, men […]

Området

Ved fred­nin­gen af Kappelhøjkilen blev kom­mu­nen pålagt at udar­bej­de en sam­let ple­je­plan for hele områ­det. Plejeplan for Kappelhøjkilen blev ved­ta­get i novem­ber 2015 og er nu ved at bli­ve sat i værk. Plejeplanen inde­hol­der bl.a. for­slag til drift, der vil ændre de offent­ligt eje­de are­a­ler i ret­ning af en mere art­s­rig vege­ta­tion med et varieret […]