Vedtægter for Kappelhøj Kogræsserlaug

§ 1. Foreningens navn  Foreningens navn er Kappelhøj Kogræsserlaug. Foreningens hjem­sted er Halsnæs Kommune og vær­ne­ting er Retten i Hillerød. § 2. Foreningens for­mål  Foreningens for­mål er: at dri­ve natur­ple­je ved afgræs­ning på egne­de are­a­ler i Halsnæs Kommune at pro­du­ce­re kal­ve-/ok­­se-/lam­­me­­kød på et dyre­e­tisk og så vidt muligt øko­lo­gisk for­svar­ligt grund­lag – til for­de­ling mel­lem de […]

Bliv medlem

Medlemskab: Alle bor­ge­re, for­trins­vis med til­knyt­ning til Halsnæs Kommune, kan opta­ges som med­lem­mer. Alle for­e­nin­gens med­lem­mer beta­ler et årligt for­e­nings­kon­tin­gent, der fast­sæt­tes af gene­ral­for­sam­lin­gen. Andelshavere Medlemmer kan teg­ne ande­le og der­med som andels­ha­ve­re afta­ge kød. Andelshavere bidra­ger ud over for­e­nings­kon­tin­gen­tet med og hæf­ter for et beløb sva­ren­de til udgif­ter­ne pr. andel, de har teg­net sig for. […]
Priser
  • Medlemsskab 2022: 200,-
    Andel 1/8 kvie: omkring 25 kg. slagtet vægt á 80,00 kr. Kødet leveres parteret klar til at komme i fryseren. En pakke består af alt fra gode bøffer, stege, simrekød og hakkekød. Der er også nogle kilo ben, som kan koges bl.a. til fond.

    Ved tegning af andel betales et depositum kr. 1.000,-


Dyrene

Dyrene er af racen Galloway, som er vel­eg­ne­de til natur­ple­je. De er nøj­som­me og mun­tre dyr og bli­ver ikke gene­ret af men­ne­sker, som fær­des i fol­de­ne. Men husk, at omgås dem med lidt for­sig­tig­hed. Hold lidt afstand og sørg for at de har mulig­hed for at slip­pe væk fra jer. Dyrene må ikke fodres, men […]

Området

Ved fred­nin­gen af Kappelhøjkilen blev kom­mu­nen pålagt at udar­bej­de en sam­let ple­je­plan for hele områ­det. Plejeplan for Kappelhøjkilen blev ved­ta­get i novem­ber 2015 og er nu ved at bli­ve sat i værk. Plejeplanen inde­hol­der bl.a. for­slag til drift, der vil ændre de offent­ligt eje­de are­a­ler i ret­ning af en mere art­s­rig vege­ta­tion med et varieret […]