Området

Ved fred­nin­gen af Kappelhøjkilen blev kom­mu­nen pålagt at udar­bej­de en sam­let ple­je­plan for hele områ­det. Plejeplan for Kappelhøjkilen blev ved­ta­get i novem­ber 2015 og er nu ved at bli­ve sat i værk.

Plejeplanen inde­hol­der bl.a. for­slag til drift, der vil ændre de offent­ligt eje­de are­a­ler i ret­ning af en mere art­s­rig vege­ta­tion med et vari­e­ret ind­hold af små­dyr og insek­ter samt styr­ke og for­bed­re natur­vær­di­er og kul­tur­min­der. Der ska­bes eller gen­ska­bes søer og vand­hul­ler, og rør­lag­te vand­løb frilæg­ges. Endelig inde­hol­der ple­je­pla­nen ret­nings­linjer for udform­ning og opsæt­ning af infor­ma­tions­tav­ler og kortborde.

I 2020 er fol­de­ne ble­vet udvi­det bety­de­ligt. Store fold mod vest har fået en god bid af slug­ten med, hvor der er læ og tørt. Lille fold er for­læn­get så den nu stræk­ker sig fra Kappelhøjvej til Magleblikskolen. Der er mulig­hed for at åbne eller luk­ke for det syd­lig­ste styk­ke efter behov. Mod øst er der kom­met en helt ny fold til, som stræk­ker sig helt ud til Hillerødvej. Også den­ne fold kan indra­ges efter behov for yder­li­ge­re græsning.

Alle er vel­kom­ne til at fær­des i fol­de­ne med sund for­nuft og hund i snor. Kvierne er ven­li­ge og nys­ger­ri­ge over for men­ne­sker. Derimod er de ikke meget for løse hunde, og de er ikke ban­ge for at at vise at det er dem, der bestemmer.

Hvis man hel­le­re vil føl­ge heg­net på yder­si­den, er der etab­le­ret sti hele vej­en rundt om folden.

Stien fra Strandvejen op gen­nem slug­ten er ble­vet ryd­det og far­bar. En genop­da­get gen­vej og spæn­den­de ople­vel­se for børn og voksne.

Området omkring den frit­lag­te brand­dam ved Oldtidsstien vil fun­ge­re som por­tal til Kappelhøjkilen og skilt­ning vil for­tæl­le om områ­det og natu­ren. En anden lokal ini­ti­a­tiv­grup­pe omkring Oldtidsstien har sam­men med kom­mu­nen arbej­det på at gøre det­te områ­de attrak­tivt til ophold og leg.