Vedtægter for Kappelhøj Kogræsserlaug

§ 1. Foreningens navn 

Foreningens navn er Kappelhøj Kogræsserlaug. Foreningens hjem­sted er Halsnæs Kommune og vær­ne­ting er Retten i Hillerød.

§ 2. Foreningens formål 

Foreningens for­mål er:

  • at dri­ve natur­ple­je ved afgræs­ning på egne­de are­a­ler i Halsnæs Kommune
  • at pro­du­ce­re kal­ve-/ok­se-/lam­me­kød på et dyre­e­tisk og så vidt muligt øko­lo­gisk for­svar­ligt grund­lag – til for­de­ling mel­lem de akti­ve med­lem­mer­ne (andels­ha­ver­ne)
  • at for­mid­le ople­vel­ser og viden omkring dyre­hold og naturpleje.

§ 3. Medlemskab 

Alle bor­ge­re, for­trins­vis med til­knyt­ning til Halsnæs Kommune, kan opta­ges som med­lem­mer. Der er to for­mer for med­lem­skab, almin­de­ligt (ikke-kød­af­ta­gen­de) med­lem­skab og andels­ha­ver (kød­af­ta­gen­de) med­lem­skab. Det er en for­ud­sæt­ning, at antal­let af andels­ha­ve­re har­mone­rer med græs­nings-mulig­he­der og antal dyr. Andelshavere skal være fyldt 18 år.

Alle for­e­nin­gens med­lem­mer beta­ler et årligt for­e­nings­kon­tin­gent, der fast­sæt­tes af gene­ral­for­sam-lin­gen. Medlemskabet er først gyl­digt når det ind­be­tal­te kon­tin­gent er regi­stre­ret på for­e­nin­gens kon­to. Betalt kon­tin­gent retur­ne­res ikke ved udmel­del­se af foreningen.

Bestyrelsen kan ved enstem­mig­hed beslut­te eks­klu­sion i til­fæl­de af mang­len­de beta­ling af kon­tin­gent eller mis­lig­hol­del­se af med­lem­s­for­plig­tel­ser­ne. Alle ret­tig­he­der forta­bes ved eksklusion.

§ 4. Andelshavere 

Medlemmer kan teg­ne ande­le og der­med som andels­ha­ve­re afta­ge kød. Andelshavere bidra­ger ud over for­e­nings­kon­tin­gen­tet med og hæf­ter for et beløb sva­ren­de til udgif­ter­ne pr. andel, de har teg­net sig for.

En andel sva­rer til 1/8 dyr eller andet beslut­tet af besty­rel­sen. Ved slagt­ning af dyre­ne for­de­les kødet, så vidt som det er muligt, kva­li­tets­mæs­sigt lige­ligt mel­lem andels­ha­ver­ne, og det må ikke anven­des til kom­merci­elt brug. To eller fle­re med­lem­mer, der deler en andel, skal dog selv fore­ta­ge for­de­ling af den­ne andel.

Medlemmer kan teg­ne fle­re ande­le, dog pri­o­ri­te­res nye andels­ha­ve­re frem for fle­re ande­le til sam­me med­lem. Andele kan ikke over­dra­ges eller sæl­ges til andre uden besty­rel­sens god­ken­del­se. Almindelige med­lem­mer kan regi­stre­res på en ven­te­li­ste for ande­le i kød og har for­trin­s­ret til ledi­ge andele.

Andele teg­nes i for­bin­del­se med den årli­ge gene­ral­for­sam­ling, eller efter­føl­gen­de på for­e­nin­gens hjem­mesi­de. Ved til­mel­ding til en ny sæson har for­ri­ge års andels­ha­ve­re for­trin­s­ret ved teg­ning af andele.

Betaling sker i rater. Raternes stør­rel­se og beta­lings­fri­ster for dis­se fast­sæt­tes af besty­rel­sen. Det sam­me gæl­der rater­nes stør­rel­se efter vur­de­ring af årets kød­pri­ser og omkost­nin­ger i øvrigt. Ved ind­be­ta­ling af 1. rate kan der udste­des et andels­be­vis. Den ende­li­ge andel af udgif­ter­ne (2. rate og evt. slutaf­reg­ning) skal være betalt inden udle­ve­ring af kødet. 2

Er før­ste rate ikke betalt sene­st 14 dage efter en påmin­del­se, stil­les besty­rel­sen frit til i ste­det at for­sø­ge ande­len over­dra­get til anden side, f.eks. ved at opta­ge et med­lem fra en evt. venteliste.

Ved udmel­del­se af for­e­nin­gen til­ba­ge­be­ta­les ind­be­tal­te beløb ikke, med min­dre en til­ba­ge­be­ta­ling god­ken­des af bestyrelsen.

Indbetalinger kan kun ske til for­e­nin­gens kon­to, med angi­vel­se af navn og medlemsnummer.

§ 5. Pasning, til­syn, for­mid­ling mv. 

Andelshaverne er for­plig­tet til at ind­gå i en pas­nings- og til­syns­ord­ning – her­un­der ved­li­ge­hol­del­se af græs­nings­a­re­al, hegn etc. – fast­lagt af besty­rel­sen. Bestyrelsen kan beslut­te, at ved­li­ge­hol-del­sen skal fin­de sted på fæl­les arbejdsdage.

Alle øvri­ge med­lem­mer kan tage del i de nævn­te arbejds­op­ga­ver efter besty­rel­sens god­ken­del­se, og har ret til at del­ta­ge i for­e­nin­gens akti­vi­te­ter og arrangementer.

Foreningens med­lem­mer skal føl­ge besty­rel­sens anvis­nin­ger ved­rø­ren­de til­syn og omgang med dyre­ne. Medlemmerne skal end­vi­de­re føl­ge Naturbeskyttelseslovens bestem­mel­ser ved­rø­ren­de færds­el i natu­ren samt even­tu­el­le sær­li­ge reg­ler fast­sat af are­a­lets ejer.

Andelshavere, der ikke over­hol­der deres for­plig­tel­ser og besty­rel­sens anvis­nin­ger, kan efter besty­rel­sens beslut­ning bli­ve eks­klu­de­ret af for­e­nin­gen. Herved mistes alle ret­tig­he­der i for­hold til for­e­nin­gen; ind­be­tal­te beløb retur­ne­res ikke. Medlemmer (ikke-andels­ha­ve­re), der påta­ger sig for­plig­tel­ser og opga­ver sva­ren­de til andels­ha­ve­re, er bun­det som disse.

§ 6. Generalforsamling 

Generalforsamlingen er for­e­nin­gens øver­ste myndighed.

Ordinær gene­ral­for­sam­ling afhol­des hvert år i Halsnæs Kommune inden udgan­gen af febru­ar og ind­kal­des per e‑mail med mindst én måneds var­sel. Indkaldelsen skal ud over dags­or­den omfat­te et eksem­plar af det revi­de­re­de regn­skab. Alle med­lem­mer har møde­ret på gene­ral­for­sam­lin­gen. Hvert med­lem har én stem­me. Hver andels­ha­ver har yder­li­ge­re én stem­me (i alt to stem­mer) og beslut­nin­ger træf­fes ved sim­pelt fler­tal (se også § 11 og 12). Hvert med­lem kan ved skrift­lig fuld­magt mak­si­malt repræ­sen­te­re ét andet med­lem. Et med­lem eller en andels­ha­ver kan være repræ­sen­te­ret af et med­lem af hus­stan­den (sam­me bopælsadresse).

Forslag fra med­lem­mer­ne (jf. § 7) skal være besty­rel­sen i hæn­de sene­st 14 dage før gene­ral­for-sam­lin­gen afhol­des. Endelig dags­or­den, med kopi af ind­kom­ne for­slag, udsen­des sene­st 7 dage før.

§ 7. Dagsorden for generalforsamling 

Dagsorden for den ordi­næ­re gene­ral­for­sam­ling skal som mini­mum inde­hol­de føl­gen­de punkter:

1. Valg af diri­gent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse og god­ken­del­se af årsregnskab

4. Forslag til det almin­de­li­ge for­e­nings­kon­tin­gent og god­ken­del­se budget

5. Forslag fra besty­rel­se og medlemmer

6. Valg af med­lem­mer til bestyrelsen

7. Valg af sup­ple­an­ter til bestyrelsen

8. Valg af revisor og revisor­sup­ple­ant 3

9. Eventuelt

10. Tegning af andele

Generalforsamlingen er beslut­nings­dyg­tigt uan­set frem­mø­de (se dog § 11og12). Afstemning sker ved hånds­o­p­ræk­ning, dog kan skrift­lig afstem­ning for­lan­ges af blot ét til­ste­de­væ­ren­de medlem.

Emner, der ikke er opta­get på dags­or­de­nen, kan ikke sæt­tes under afstem­ning på generalforsam-lingen.

Den af gene­ral­for­sam­lin­gen valg­te diri­gent afgør alle evt. tvivls­spørgs­mål ved­rø­ren­de dags­or­de-nens behand­ling og stemmeafgivning.

Bestyrelsen er ansvar­lig for, at der udar­bej­des et refe­rat fra gene­ral­for­sam­lin­gen og at det­te under­skri­ves af diri­gent og refe­rent.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling 

En ekstra­or­di­nær gene­ral­for­sam­ling kan ind­kal­des af besty­rel­sen. Bestyrelsen skal ind­kal­de til ekstra­or­di­nær gene­ral­for­sam­ling, når mindst en tred­je­del af med­lem­mer­ne eller en tred­je­del af andels­ha­ver­ne kræ­ver det. Indkaldelse skal ske med 14 dages var­sel. Afvikling sker efter de sam­me reg­ler som for ordi­nær generalforsamling.

§ 9. Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af 5 med­lem­mer. Bestyrelsen kon­sti­tu­e­rer sig selv med for­mand, sekre­tær og kas­se­rer. Bestyrelsen væl­ges på den årli­ge gene­ral­for­sam­ling, og alle valg gæl­der for en 2‑årig peri­o­de. I lige år væl­ges 3 besty­rel­ses­med­lem­mer og i uli­ge år 2 besty­rel­ses­med­lem­mer. Valgbar som besty­rel­ses­med­lem og sup­ple­ant er kun for­e­nin­gens medlemmer.

Der væl­ges des­u­den op til 3 sup­ple­an­ter for en peri­o­de på 1 år.

Ved evt. stem­me­lig­hed i besty­rel­sen er for­man­dens stem­me afgørende.

Suppleanterne har ret til at del­ta­ge i besty­rel­ses­mø­de­r­ne, dog uden stem­me­ret. Udtræder et med­lem af besty­rel­sen, ind­træ­der en valgt sup­ple­ant frem til først­kom­men­de ordi­næ­re general-forsamling.

Bestyrelsen fører pro­tokol over sine for­hand­lin­ger og ved­li­ge­hol­der for­e­nin­gens hjemmeside.

Bestyrelsen fast­læg­ger pas­nings­ske­ma og øvri­ge akti­vi­te­ter, som med­lem­mer­ne skal del­ta­ge i.

Bestyrelsen er ansvar­lig for afta­le vedr. are­a­ler, ind­køb eller leje af dyr (f.eks. art og antal) samt afta­le vedr. slagt­ning. Slagtning skal ske for­svar­ligt og i hen­hold til gæl­den­de lovgivning.

Bestyrelsen fast­sæt­ter i øvrigt selv sin for­ret­nings­or­den, samt detal­jer ved­rø­ren­de pas­ning, til­syns­ord­ning, vagt­plan, arbejds­da­ge m.v.

Al kom­mu­ni­ka­tion vil så vidt muligt fore­gå via e‑mail og for­e­nin­gens hjem­mesi­de.

§ 10. Prokura, øko­no­mi og revision 

Foreningen teg­nes ved under­skrift af 2 besty­rel­ses­med­lem­mer, hvoraf den ene skal være for­man­den, der dog kan give kas­se­re­ren fuld­magt til at mod­ta­ge ind­be­ta­lin­ger og beta­le ind­gå­e­de forpligtelser.

Foreningen hæf­ter kun for sine for­plig­tel­ser med for­e­nin­gens for­mue. Der påhvi­ler ikke med­lem­mer­ne, andels­ha­ve­re eller besty­rel­sen nogen per­son­lig hæf­tel­se, ud over den andel man har tegnet.

Foreningens for­mue skal anbrin­ges i et aner­kendt pengeinstitut.

Foreningens regn­skabsår føl­ger kalenderåret.

Det revi­de­re­de regn­skab skal under­skri­ves af for­mand, kas­se­rer og for­e­nin­gens revisor.

Revisor og revisor­sup­ple­ant væl­ges for en ét-årig periode.

§ 11. Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændringer kræ­ver et fler­tal på 2/3 blandt de til­ste­de­væ­ren­de stem­me­be­ret­ti­ge­de (antal stem­mer) på gene­ral­for­sam­lin­gen, hvor mindst halv­de­len af for­e­nin­gens med­lem­mer skal være til ste­de. Godkender et fler­tal af de til­ste­de­væ­ren­de stem­me­be­ret­ti­ge­de (antal stem­mer) et ændrings­for­slag, uden at oven­nævn­te krav er opfyldt, kan ændrin­gen ved­ta­ges på den efter­føl­gen­de gene­ral­for­sam­ling ved almin­de­ligt fler­tal blandt de til­ste­de­væ­ren­de stem­me­be­ret­ti­ge­de (antal stemmer).

§ 12. Foreningens ophør 

Foreningen kan ophæ­ves på en ordi­nær gene­ral­for­sam­ling, såfremt mindst ¾ af med­lem­mer­ne er repræ­sen­te­ret. Såfremt der er fler­tal for ophø­ret, men ikke den for­nød­ne repræ­sen­ta­tion, kan beslut­ning om ophør træf­fes på en efter­føl­gen­de ekstra­or­di­nær gene­ral­for­sam­ling, sene­st en måned efter, uan­set frem­mø­de. Likvide mid­ler og andre vær­di­er over­fø­res til beslæg­te­de almen-nyt­ti­ge for­mål, for­trins­vis i Halsnæs Kommune, efter gene­ral­for­sam­lin­gens beslut­ning. Dog til­ba­ge­be­ta­les ind­be­tal­te rater til andels­ha­ver­ne, fra­truk­ket alle­re­de for­plig­ten­de hæftelser.

Vedtaget på den stif­ten­de gene­ral­for­sam­ling den 28. febru­ar 2018.