Klimaaftryk vs biodiversitet

Oksekød er væsent­ligt mere bela­sten­de for kli­ma­et end kød fra fx svin og kyl­ling. Dette skyl­des lat­ter­gas og metan, som udvik­les ved køer­nes for­dø­jel­se i vom­men og kom­mer ud som bøv­ser og prut­ter. Samtidig spi­ser køer så meget foder, at der vil­le være mad til 7 gan­ge så man­ge men­ne­sker, hvis vi spi­ste grønt­sa­ger i stedet.

Vore dyr af racen Galloway vok­ser lang­somt, de får ikke foder, der frem­skyn­der deres vækst, og de bevæ­ger sig mere — men de er nøj­som­me dyr, som skal have væsent­ligt min­dre at spi­se for at  vok­se et kilo. Det tæl­ler også posi­tivt på kli­maaf­tryk­ket, at der sker en ikke ube­ty­de­lig kul­sto­flag­ring ved græs­ning på ved­va­ren­de græsmarker.

Kvæg, der ude­luk­ken­de er til for at hol­de natu­ren i ave, udgør en for­svin­den­de lil­le del af kli­maud­for­drin­gen ved dyre­op­dræt. Derfor væl­ger FN’s land­brugs- og føde­va­re­or­ga­ni­sa­tion, FAO, helt at ude­la­de dem i deres sene­ste sta­ti­sti­ske opgø­rel­se over land­bru­gets kli­maaf­tryk.” Ingeniøren april 2016

Vores pri­mæ­re for­mål er imid­ler­tid at “dyr­ke natur” og måden vi gør det på er afgræs­ning med kvæg. Ligesom alle andre kan andels­ha­ver­ne redu­ce­re for­bru­get af okse­kød ud fra devi­sen “lidt, men godt”.

Plejen af natu­ra­re­a­ler­ne er nød­ven­dig for at und­gå, at are­a­ler­ne vok­ser til i tæt krat og skov, som ikke giver plads til føl­som­me arter af både plan­te- og dyre­liv, som er til­knyt­tet de lysåb­ne natur­ty­per. Den nød­ven­di­ge ple­je kan ske ved hjælp af maski­ner, men også i form af græs­sen­de kød­kvæg. Allerede i dag går dan­ske kød­kvæg på dis­se natu­ra­re­a­ler. De pas­ser sig selv, kræ­ver ikke den sto­re ple­je og pas­ser sam­ti­dig godt på den dan­ske biodiversitet.

At sik­re bio­di­ver­si­te­ten i Danmark og Europa er en poli­tisk mål­sæt­ning. Den kan blandt andet ind­fri­es, ved at de natur­ple­je­kræ­ven­de are­a­ler i langt høje­re grad ple­jes ved at lade kød­kvæg græs­se are­a­ler­ne. Ved at lade kød­kvæg gå og græs­se på natu­r­om­rå­der opnår vi både pro­duk­tion af dan­ske bøf­fer og gode vil­kår for den dan­ske biodiversitet.”

Faktaark 2016 fra Kødbranchens Fællesråd