NATURPLEJE OG BÆREDYGTIGT OKSEKØD

I “Plejeplan for Kappelhøjkilen” er græs­mar­ker omkring Krebsehullet, lokalt kendt som Smørhullet, og mar­ker­ne på fjord­s­i­den af Kappelhøjstien udlagt til afgræs­ning med kvæg. Målet med afgræs­nin­gen er at etab­le­re over­drev med en mang­fol­dig vege­ta­tion, insekt- og dyreliv.

Græs opta­ger CO2 og lag­rer sto­re mæng­der kul­stof i jor­den – ved­va­ren­de græs­mar­ker med kvæg frem­mer pro­ces­sen. Vores dyr er opdræt­tet lokalt, spi­ser kun græs og slag­tes og par­te­res lokalt. Minimalt kli­maaf­tryk i alle led. Se præ­sen­ta­tion Oksekød med god samvit­tig­hed — hvor­dan?
Nogle stu­di­er viser, at lag­ring af kul­stof mere end opve­jer udled­ning af CO2 fra dyre­nes fordøjelse.

Naturpleje med kvæg er godt for bio­di­ver­si­te­ten. Vi regi­stre­rer, hvor­dan fol­de­ne udvik­ler sig over årene.

Dyrene opdræt­tes og ejes af Ramløse Naturkød. I mid­ten af april kom­mer de til vore fol­de, og lau­get hol­der til­syn med dyr og områ­det i den dag­li­ge tur­nu­s­ord­ning og på arbejdsdage.

Når sæso­nen slut­ter i okto­ber bli­ver dyre­ne slag­tet og krog­mod­ner i 14 dage.
Herefter par­te­res de af Kødsnedkeren i Vejby, og kødet for­de­les mel­lem andelshaverne.


Se bil­le­der fra udbin­ding 2019