NATURFORVALTNING KAPPELHØJKILEN

I “Plejeplan for Kappelhøjkilen” er det lysåb­ne græsland omkring Krebsehullet, lokalt kendt som Smørhullet, og mar­ker­ne på fjord­s­i­den af Kappelhøjstien udlagt til eksten­siv afgræs­ning med kvæg. Målet med afgræs­nin­gen er over­drev med en mang­fol­dig vege­ta­tion, insekt- og dyreliv.

Græs opta­ger CO2 og lag­rer sto­re mæng­der kul­stof i jor­den – ved­va­ren­de græs­mar­ker med kvæg frem­mer pro­ces­sen. Vores dyr er opdræt­tet lokalt, spi­ser kun græs og slag­tes og par­te­res lokalt. Minimalt kli­maaf­tryk i alle led. Se præ­sen­ta­tion Oksekød med god samvit­tig­hed — hvor­dan?
Nogle stu­di­er viser, at lag­ring af kul­stof mere end opve­jer udled­ning af CO2 fra dyre­nes fordøjelse.

Naturgenopretning med kvæg er godt for bio­di­ver­si­te­ten. Vi regi­stre­rer, hvor­dan fol­de­ne udvik­ler sig over årene.

Dyrene opdræt­tes og ejes af dyre­hol­der, som vi afta­le med om ansvars­for­de­ling. Der er dyr på fol­de­ne hele året rundt, antal­let til­pas­ses til mæng­den af foder. Lauget hol­der til­syn med dyr og områ­det i den dag­li­ge tur­nu­s­ord­ning og på arbejdsdage.

SEGES har udgi­vet en god og infor­ma­tiv fol­der om kvæg i vin­ter­græs­ning. Læs her


Se bil­le­der